All About 108 Slokas

This page contains all the information that you need regarding the 108 Slokas project taken up by Soham Academy of Human Excellence.

 

 1. Announcement
 2. Introduction & Why We Should Learn These Slokas?

Slokas List

 1. sahanAvavatu
 2. pUrnamadaH
 3. tvamEva mAtA
 4. akhaMDa manDalAkAram
 5. ajnAna timirAMdhasya
 6. gurur brahma
 7. sukhArdhi chEt
 8. kAmaM krOdam
 9. mAdhuryamakshara
 10. SIgragItI SiraHkaMpI
 11. vidyA dadAti vinayaM
 12. SraddhAvAn labhatE
 13. AchAryAt
 14. svagRuhE pUjyatE
 15. utsAhaM sAhAsaM
 16. ShadEtetugunaH puMsa
 17. satyaM mAtA
 18. ErShA gRuNI
 19. shaD dOshAH
 20. dRutiH kshamA
 21. SlOkArdhEna
 22. abhivAdanaSIlasya
 23. yatra nAryastu
 24. hastasya bhUshaNaM
 25. satyaM brUyAt
 26. himAlayaM
 27. uttaraM yat
 28. api svarNamayI laMka
 29. ratnAkarA dauta
 30. asatOmA sadgamayA
 31. AkASAt patitaM
 32. svasti prajAbhyaH
 33. kAlE varshatu parjanyaH
 34. aputraH putriNaH
 35. sarvEbhavaMtu
 36. sarvEshAM